Algemene voorwaarden

Frame 597

1. Algemeen

 1. Onder Klant wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, de niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelende persoon, die alleen of gezamenlijk met een derde een Opdracht verleent aan Frits.
 2. Onder Frits wordt verstaan de onderneming, opdrachtnemer van de Klant, die wordt gedreven door Frits Financial Services B.V., dan wel een haar gelieerde onderneming, of door een franchisevestiging of affiliate van Frits. Frits Financial Services B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 90392213. AFM-nr. 12049494.
 3. Onder Opdracht wordt verstaan de (mondelinge) overeenkomst van opdracht, waarbij de Klant als opdrachtgever aan Frits als opdrachtnemer, de opdracht geeft tot Dienstverlening;
 4. Onder Dienstverlening wordt verstaan alle werkzaamheden die Frits ten behoeve en in opdracht van de Klant verricht op het gebied van financieel advies en bemiddeling, inzake de (mogelijke) levering van financiële producten en/of diensten door een financiële instelling anders dan Frits aan de Klant.
 5. Frits stelt de Klant via zijn website in staat om een hypotheek aan te vragen. De Klant wordt daarin bijgestaan door medewerkers van Frits.
 6. Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders, bestuurders en/of vennoten van Frits, alsmede van al degenen die voor Frits/Frits Financial Services B.V., dan wel direct voor aan Frits Financial Services B.V. gelieerde bedrijven werkzaam zijn.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening en de Opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door Frits, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de Klant en Frits, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Frits gedane aanbiedingen en/of offertes. Aanbiedingen en/of offertes van financiële instellingen anders dan Frits zijn hiervan uitgezonderd.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met de Klant tenzij door Klant en Frits uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen Frits en de Klant, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst zal de volgende voorrangsregeling gelden:
  1. De Overeenkomst c.q. het door Frits schriftelijk of elektronisch geaccepteerde formulier van Opdracht
  2. De Algemene voorwaarden
  3. Het dienstverleningsdocument
  4. Eventuele andere documenten behorende bij de Overeenkomst
 4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Frits deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.
 5. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

3. Gegevens en informatie

 1. Frits is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Opdracht als Klant alle door Frits verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Frits gewenst, tijdig heeft verstrekt.
 2. De Klant is gehouden Frits ongevraagd te informeren over alle feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van enig belang kunnen zijn.
 3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Frits verstrekte gegevens en informatie.
 4. Indien de door de Klant verschafte informatie niet tijdig verstrekt, niet deugdelijk of niet volledig is, kan Frits de Dienstverlening opschorten.

4. Uitvoering van de opdracht

 1. Frits bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Dienstverlening wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. Frits zal de Dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Frits kan daarbij niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Termijnen waarbinnen de Dienstverlening dient te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. Frits is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij De Klant partij is, zoals termijnen van ontbindende voorwaarden in een koopaanneemovereenkomst.
 4. De door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen die door Frits aan de Klant worden overhandigd zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling.
 5. De Klant kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die door Frits ten behoeve van de Klant worden vervaardigd. Deze berekeningen kunnen onder andere betrekking hebben op de kosten van een financieel product, de doorwerking daarvan in de maandlasten van de Klant, eventuele fiscale gevolgen alsmede de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Al deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds wijzigen als gevolg van wijzigingen in rentes en/of de premies.

5. Verwerking gegevens

 1. Frits zal de door of namens de Klant verstrekte gegevens en informatie behandelen conform het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Frits is, indien zij voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure, gerechtigd de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voorzover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Frits is het de Klant niet toegestaan de inhoud van opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Frits openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Frits.

6. Vergoeding

 1. Voor de Dienstverlening is de klant aan Frits een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij Frits gebruikelijke tarieven en werkwijzen, zoals aan de Klant nader bekend is en/of zal worden gemaakt. De vergoeding kan geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van een door een financiële instelling, anders dan Frits in rekening te brengen bedrag. Het is mogelijk dat de Klant besluit om een Opdracht tussentijds op te zeggen. In dat geval is de Klant Frits een vergoeding verschuldigd op basis van verrichte werkzaamheden.
 2. Betaling van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.1 kan plaatsvinden op verschillende wijzen, zoals een betaling door de notaris die door de Klant is aangewezen en/of een betaling middels een factuur die Frits aan de Klant verstrekt.
 3. Indien betaling zoals beschreven in artikel 6.2 niet kan plaatsvinden zal Frits de Klant daarvan in kennis stellen, waarna binnen 7 dagen alsnog betaling dient plaats te vinden zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta door storting of overmaking op de aangegeven bank- of girorekening, bij gebreke waarvan de Klant in verzuim is.
 4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Frits heeft in verband met de incasso van een vordering op de Klant zijn voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen in ieder geval de wettelijke rente, alsmede een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

7. Klachten

 1. Een klacht met betrekking tot de Dienstverlening of de vergoeding dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Klant klaagt, dan wel, indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Frits te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op, behalve als Frits aan de klant te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Frits de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van de door de Klant reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.
 4. Klachten met betrekking tot de Dienstverlening van Frits dienen telefonisch en/of schriftelijk bij Frits gemeld te worden. Frits zal een dergelijke klacht met gebruik van de bij haar geldende interne klachtenregeling behandelen. Het staat de Klant vrij de klacht voor te leggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening, dan wel de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, beiden verbonden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Frits is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Frits Financial Services B.V. wordt uitgekeerd, inclusief een te dragen eigen risico.
 2. Indien de in lid 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Frits voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad beperkt tot het bedrag dat Frits naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 6.1 als vergoeding heeft ontvangen en/of nog dient te ontvangen ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van €5.000 (zegge vijfduizend euro).
 3. Frits is jegens de Klant in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Opdracht mag worden vertrouwd. Frits is evenwel niet aansprakelijk voor:
  1. bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door de klant aan Frits of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de Klant;
  2. bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Frits ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Frits daaronder niet begrepen)
  3. bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door de Klant aan verplichtingen die aan hem worden opgelegd door financiële instellingen anders dan Frits, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betaling van rente en/of premies;
  4. bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door de Klant afgesloten (hypothecair) product;
  5. bij de Klant of bij derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van andere financiële dienstverlener dan Frits, ook indien deze door Frits is ingeschakeld;
  6. bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van fouten in door Frits gebruikte software of computerprogrammatuur;
  7. bij de Klant of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen opgenomen in overeenkomsten waarbij de Klant partij is;
  8. De op de website(s) (In het bijzonder maar niet uitsluitend www.ikbenfrits.nl) weergegeven informatie wordt door Frits met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan Frits niet instaan. De op deze websites weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door Frits zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd. Frits aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Frits kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert;
  9. Frits stelt de Klant op deze website in de gelegenheid om diverse berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door de Klant ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor de Klant geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Frits aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.
  10. bij de Klant of derden ontstane indirecte- of gevolgschade
 4. De in het artikel 8.3 vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Frits gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Frits.
 5. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Frits te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

9. Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de klant uit welken hoofden ook jegens Frits in verband met het verrichten van werkzaamheden door Frits in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

10. Overmacht

 1. Frits is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien dit voor Frits redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Frits ontstane wijzigingen in de bij het aangaan van de Opdracht bestaande omstandigheden. Onder overmacht dient mede, maar niet uitsluitend te worden verstaan stakingen, oproer, brand, (langdurige) uitval van computerprogrammatuur of internetverbinding en vertraagde levering aan Frits door leveranciers.

11. Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Frits is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle uit deze Algemene voorwaarden en/of uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam

12. Wijzigingen Algemene voorwaarden en slotbepalingen

 1. Frits is bevoegd in de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen welke voor de Klant na de bij de bekendmaking van de wijziging vermelde termijn van kracht worden. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden kunnen worden bekendgemaakt op of via de factuur.
 2. 14 (veertien) dagen na bekendmaking ervan treden wijzigingen van de Algemene voorwaarden in werking tenzij een andere termijn wordt aangegeven.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Frits (www.ikbenfrits.nl). Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Frits.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
 5. Wijzigingen in de bevoegdheid van de, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Frits eerst van kracht worden nadat Frits daarvan schriftelijk door de Klant in kennis is gesteld.
 6. De Klant is verplicht van iedere (voorgenomen adreswijziging en/of wijziging van (facturatie)gegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Frits. De Klant kiest in haar relatie tot Frits uitdrukkelijk domicilie op het laatste door de Klant aan Frits schriftelijk opgegeven adres.
 7. De Klant dient ingeval van een (mogelijk) faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Frits hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief boordevol tips, hypotheeknieuws en aanbevelingen.